Skip to content

Chromolithography named for Il'ich of Oblpoligrafizdat, Rostov-On-Don

Хромолитография им. Ильича Облполиграфиздат в Ростове-на-Дону

The chromolithography named for Il'ich was named in honor of Vladimir Il'ich Lenin. It was under the state-owned trust of Oblpoligrafizdat (Regional Department for the Printing and Publishing Industry). The printer was located in Rostov-On-Don, a city in southern Russia.

Fuentes

Dzeniskevich, A. R. [ed.] (2006). Iz raionov oblasti soobshchayut svobodnyye ot okkupatsii rayony Leningradskoy oblasti v gody Velikoy otechestvennoy voyny, 1941-1945: sbornik dokumentov. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Dmitrii Bulanin. (p.624 Oblpoligrafizdat definition)