Skip to content

MSNKh 2nd Typography-Lithography Workshop (formerly Mashistov), Moscow

2-я типолитография МСНХ, (бывш. Машистова), Москва

Ivan Mikhailovich Mashistov (1851-1914) was founder and managing director of Mashistov Typolithography at 23 Bol'shaia Sadovaia Street in Moscow. His company printed magazines, historical books, and during the First World War, the firm printed and published patriotic posters. Under the Soviet government, Mashistov's printing business was nationalized, re-named the 15th Lithographic Workshop, and was placed under the MSNKh (Moscow Council of National Economy). This printer was also under the MGSNKh (Moscow City Council of National Economy).

Fuentes

Kuznetsov, N.D. et al. (1905). Tserkov' dukhovenstvo i obshchestvo: (sovremennaya potrebnost' zhivago uchastiya naroda v dlakh" tserkovnykh" v" svyazi s voprosom o raz"yedinenii dukhovenstva i miryan"). Moskva: S. O. Sharapov. (frontspiece cites printer, I.M. Mashistova on Bol'shaia Sadovaia Moscow)