Skip to content

Tatpoligraf, Kazan

Татполиграф, Казань

Tatpoligraf (Tatar Poligrafic Enterprise) was a printing trust formed in 1927 to consolidate printing houses in the Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic that were outside the jurisdiction of Tatgosizdat (Tatar State Publishing House). The headquarters of Tatpoligraf was in Kazan at 4 Miskavskii Street. For example, the Kazan-based printers of Vostok Lithography (at 4 Kazanskaia Street) and Proletarskoe Slovo (Proletarian Word) Lithography were under the management of Tatpoligraf.

Fuentes

Karimullin, A. G. (1989). Stanovlenie i razvitie tatarskoi sovetskoi knigi, 1917-1932: Ocherki o vedomstvennykh, spetsialʹnykh i kooperativnykh izdatelʹstvakh Tatarskoi ASSR. Kazanʹ: Tatarskoe knizhnoe izdatel'stvo.
(1930). Vestnik nauchnogo onshchestva tatarovedeniia No. 9-10. Kazan’: Izd.-Doma Tatarskoi Kul’tury. (Fronspiece indicates at 4 Miskavskii Street for Tatpoligraf)